Оперативен счетоводител

За дейността си в гр. Брезник „Трейс Рисорсиз“ ЕООД търси да назначи оперативен счетоводител, който да изпълнява следните основни функции: 

• Текущо систематизирано подреждане и архивиране на първични финансово-счетоводни документи;
• Текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи в счетоводния софтуер на дружеството;
• Текущо отразяване и контрол на разчетите с контрагенти и подотчетни лица;
• Начисляване на суми от рекапитулации и справки за лица по трудови и извънтрудови правоотношения;
• Месечно приключване и анализ на салда;
• Изготвяне на справки-декларации по ЗДДС;
• Провеждане на инвентаризации на активи и пасиви;
• Подготвяне на данни за статистически отчети и формуляри;
• Съдействие и подготовка на данни при изготвянето на различни вътрешни, междинни и годишни отчети;
• Подпомагане процеса на данъчни проверки и ревизии от органите на приходната администрация;
• Следи за спазването на вътрешните правила и бизнес стандарти;
• Спазва конфиденциалност при работа с поверителна информация и документи.

Месторабота: гр. Брезник / Област Перник

Изисквания за образование и квалификация:

• Висше икономическо образование. Предимство - "Счетоводство и контрол".
• Предишен професионален опит на такава позиция е предимство. Поне 3 години професионален опит в сферата на финансово-счетоводната дейност е предимство.
• Познаване на Счетоводно, Данъчно и Трудово законодателство е предимство.
• Английски език на работно ниво.
• Отлична компютърна грамотност: MS Office - Excel & Word, работа със специализиран програмен продукт „Ажур“, WorkFlow.

Личностни качества и умения:

• Организираност и прецизност.
• Умение за спазване на срокове.
• Умение за приоритетно подреждане на задълженията, аналитични качества, гъвкавост, инициативност.
• Умения за спазване на правила и процедури.
• Добри комуникативни умения, способност за намиране на правилния подход за общуване в определени работни ситуации.  

Документи за кандидатстване: 

• Автобиография 
• Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

Начин на кандидатстване: 

Подаване на документи в Информационния център на компанията в гр. Брезник или на мейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com.

Срок за подаване на документи: до 31.01.2018 г. 

Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю. 

Данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „Трейс Рисорсиз” ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.