Свободни позиции

 • Оперативен счетоводител

  За дейността си в гр. Брезник „Трейс Рисорсиз“ ЕООД търси да назначи оперативен счетоводител, който да изпълнява следните основни функции: 

  • Текущо систематизирано подреждане и архивиране на първични финансово-счетоводни документи;
  • Текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи в счетоводния софтуер на дружеството;
  • Текущо отразяване и контрол на разчетите с контрагенти и подотчетни лица;
  • Начисляване на суми от рекапитулации и справки за лица по трудови и извънтрудови правоотношения;
  • Месечно приключване и анализ на салда;
  • Изготвяне на справки-декларации по ЗДДС;
  • Провеждане на инвентаризации на активи и пасиви;
  • Подготвяне на данни за статистически отчети и формуляри;
  • Съдействие и подготовка на данни при изготвянето на различни вътрешни, междинни и годишни отчети;
  • Подпомагане процеса на данъчни проверки и ревизии от органите на приходната администрация;
  • Следи за спазването на вътрешните правила и бизнес стандарти;
  • Спазва конфиденциалност при работа с поверителна информация и документи.

  Месторабота: гр. Брезник / Област Перник

  Изисквания за образование и квалификация:

  • Висше икономическо образование. Предимство - "Счетоводство и контрол".
  • Предишен професионален опит на такава позиция е предимство. Поне 3 години професионален опит в сферата на финансово-счетоводната дейност е предимство.
  • Познаване на Счетоводно, Данъчно и Трудово законодателство е предимство.
  • Английски език на работно ниво.
  • Отлична компютърна грамотност: MS Office - Excel & Word, работа със специализиран програмен продукт „Ажур“, WorkFlow.

  Личностни качества и умения:

  • Организираност и прецизност.
  • Умение за спазване на срокове.
  • Умение за приоритетно подреждане на задълженията, аналитични качества, гъвкавост, инициативност.
  • Умения за спазване на правила и процедури.
  • Добри комуникативни умения, способност за намиране на правилния подход за общуване в определени работни ситуации.  

  Документи за кандидатстване: 

  • Автобиография 
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на документи в Информационния център на компанията в гр. Брезник или на мейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com.

  Срок за подаване на документи: до 31.01.2018 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю. 

  Данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „Трейс Рисорсиз” ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.